Ubezpieczenia samochodu2019-06-29T17:00:45+00:00

Ubezpieczenia samochodu – ranking i porówanie ofert

Proponowana oferta

Link4

Opis oferty
Link 4 oferuje swoim klientom zakup polisy bez wychodzenia z domu – przez Internet lub telefon, nowe pakiety assistance oraz pomoc drogową w 30 minut.
Zamów

Pozostałe oferty

Firma Opis oferty
 Link4 ubezpieczenia samochodowe komunikacyjne ac oc Link 4 oferuje swoim klientom zakup polisy bez wychodzenia z domu – przez Internet lub telefon, nowe pakiety assistance oraz pomoc drogową w 30 minut.
Zamów
Super polisa ubezpieczenia samochodowe komunikacyjne oc ac
  • 20 różnych dostawców polis samochodowych
  • kalkulacja w 3 minuty
  • ponad 70 różnych produktów
Zamów

Co to jest ubezpieczenie samochodu?

Samochody są tak powszechne, że wcześniej czy później zdecydujemy się na zakup auta i zetkniemy się z kwestią jego ubezpieczenia. Jest to sprawa o tyle istotna, że mamy do czynienia z dość sztywnym uregulowaniem prawnym w tym zakresie. Ustawodawca zdefiniował jakie ubezpieczenie samochodu jest obowiązkowe. Kwestia wyboru ubezpieczyciela leży w gestii ubezpieczającego.

Regulacje prawne

Zgodnie z ustawą z 22 maja 2013 r. o ubezpieczenia obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, obowiązkowe jest ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem posiadanego pojazdu. W skrócie tzw. OC.

Zakres odpowiedzialności, sumę gwarancyjną, czas trwania umowy – reguluje ustawa.

Zasady ubezpieczenia samochodu OC

Umowa ubezpieczenia samochodu OC zawierana jest zasadniczo na 12 miesięcy. Wyjątki od tej zasady określa ustawa. Jeżeli najpóźniej na jeden dzień przed upływem 12 miesięcy ubezpieczający nie wypowie umowy, to uważa się, że została ona zawarta na kolejne 12 miesięcy. Dotychczasowy ubezpieczyciel ma obowiązek przesłać najpóźniej na 14 dni przed końcem umowy ubezpieczenia propozycje zawarcia kolejnej umowy ubezpieczenia. Informacje, które muszą być zawarte w powiadomieniu o ofercie ubezpieczenia samochodu również są regulowane ustawą. Powiadomienie powinno zawierać między innymi: określenie wysokości  składki ubezpieczeniowej czy pouczenie o możliwości wypowiedzenia umowy.

Brak polisy ubezpieczenia samochodu OC

Osoba, która nie zawarła umowy obowiązkowego ubezpieczenia samochodu OC jest obowiązana zapłacić na rzecz Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego dwukrotność wysokości minimalnego wynagrodzenia o pracę. Czyli w 2018 r. będzie to kwota 4200 zł. Wysokość tej opłaty jest uzależniona od okresu pozostawania bez ochrony ubezpieczeniowej. W przypadku jeśli okres ten nie przekracza 3 dni – opłata wynosi 20% pełnej stawki. Jeśli nie przekracza 14 dni – wówczas opłata wynosi 50% pełnej stawki. Gdy przekracza 14 dni – wówczas należy wnieść opłatę w pełnej wysokości. Oczywiście poza tą opłatą karną właściciel samochodu i tak musi zawrzeć umowę ubezpieczenia samochodu OC i opłacić składkę za polisę.

Wysokość odszkodowania

Odszkodowanie ustala się i wypłaca w granicach odpowiedzialności cywilnej posiadacza lub kierującego pojazdem, najwyżej jednak do wysokości sumy gwarancyjnej.

Suma gwarancyjna również uregulowana jest ustawowo.

Obecnie nie może być niższa niż równowartość w złotych:

1) w przypadku szkód na osobie – 5 000 000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte ubezpieczeniem bez względu na liczbę poszkodowanych,

2) w przypadku szkód w mieniu – 1 000 000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte ubezpieczeniem bez względu na liczbę poszkodowanych

Dobrowolne ubezpieczenie samochodu Auto Casco (AC)

Jednym z najbardziej popularnych ubezpieczeń samochodowych jest ubezpieczenie autocasco (AC). Różni się tym od OC, że nie jest sztywno uregulowane przez ustawodawcę. Warunki ubezpieczenia samochodu AC są określane przez ubezpieczycieli w tzw. ogólnych warunkach ubezpieczenia autocasco (OWU AC).

Wybór polisy AC

W przypadku zakupu polisy ubezpieczania samochodu AC warto dokładnie zapoznać się z warunkami ubezpieczenia samochodu. Korzystnie jest zawrzeć umowę ubezpieczenia AC łącznie z OC. Firmy ubezpieczeniowe często oferują dodatkowe zniżki w przypadku zakupu łączonej oferty. Przy zakupie polisy AC warto wziąć pod uwagę również inne kwestie. Sumę ubezpieczenia oferowaną przy ubezpieczeniu autocasco – czy jest ona równa z wartością samochodu. Czy polisa przewiduje udział własny ubezpieczającego. Zapoznać się z wykazem wyłączeń odpowiedzialności firmy ubezpieczeniowej, czyli określeniem w jakim przypadku ubezpieczyciel nie wypłaci odszkodowania. Czy zastrzeżone jest zmniejszenie odszkodowania z tytułu amortyzacji. Przed wyborem najkorzystniejszej oferty warto zapoznać się z kilkoma propozycjami tego ubezpieczenia oferowanymi przez różne firmy.