Ubezpieczenia2018-01-15T20:57:58+00:00

Ubezpieczenia – rankingi i porównywarki ofert

Co to są ubezpieczenia?

Ubezpieczenia są to umowy zawierane między klientem a ubezpieczycielem. Zazwyczaj ubezpieczycielem jest towarzystwo ubezpieczeniowe albo zakład ubezpieczeniowy. W ramach świadczenia, ubezpieczyciel zobowiązuje się do wypłacania pewnej sumy pieniędzy w razie jakiegoś określonego zajścia. Najczęściej tyczy się to jakiegoś negatywnego zdarzenia, jak kradzież samochodu, choroba czy zalanie mieszkania. W zasadzie ubezpieczyć można się od wszystkiego. Jest to kwestia umowna pomiędzy dwiema stronami. Mniej popularną formą ubezpieczenia jest ubezpieczenie w formie świadczenia jakiejś usługi, np. przy ubezpieczeniu samochodu – zapewnianie auta zastępczego czy lawety, która to auto może holować.

Mogą one objąć w zasadzie każdy sprzęt, jaki posiadamy, np.  komputer czy kosztowności. Najczęściej jednak spotyka się 3 rodzaje – ubezpieczenia samochodu, ubezpieczenia na życie i ubezpieczenia turystyczne.

Jak wyliczane są ubezpieczenia?

System, aby działał, musi być korzystny dla obu stron. Ubezpieczyciel musi zarobić swoje, by mógł wypłacać odszkodowania i świadczyć usługi, do jakich się zobowiązał. Z kolei ubezpieczonemu zależy na jak najniższej cenie i jak najwyższej wypłacie w ramach określonej składki. W celu ustalenia optymalnego poziomu ceny, stosowane są specjalne wzory, które liczą, jakie jest prawdopodobieństwo jakiegoś zdarzenia. Na tej podstawie ustalana jest wysokość raty za ubezpieczenia (najczęściej miesięczna albo roczna). Generalnie, wszystko opiera się na zasadzie, tzw. transferu ryzyka. Inaczej mówiąc, na prawdopodobieństwie, że może dojść do jakiegoś zdarzenia. Im ono wyższe, tym wyższa będzie rata za ubezpieczenie. Tak naprawdę, to ubezpieczający się składają na ubezpieczenie dla poszkodowanych. Rolą ube pieniądze i przekazać je osobie poszkodowanej. To jest główny powód tego, że ubezpieczenie nie jest później zwracane, tym którym nic się nie stało. Dzięki temu też raty mogą być relatywnie niskie.

Typy ubezpieczenia

Występuje wiele typów ubezpieczeń. Podstawowy podział ubezpieczeń dotyczy wyodrębnienia dwóch systemów:

 • ubezpieczeń społecznych (regulowane przez normy prawa publicznego),
 • ubezpieczeń gospodarczych (regulowane przez normy prawa prywatnego).

Ubezpieczenia można także podzielić według czterech kryteriów:

 • podmiot – np. detaliczne, korporacyjne,
 • przedmiot – osobowe (związane z ryzykiem osobowym, tj. choroba, inwalidztwo, śmierć, starość) i majątkowe (związane z ryzykiem majątkowym tj. zagrożeniem dotyczącym mienia, interesu majątkowego, odpowiedzialności cywilnej),
 • długość stosunku –  krótko- i długoterminowe,
 • stopień swobody w zakresie nawiązywania stosunku ubezpieczeń – obowiązkowe (tj. ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej rolników, ubezpieczenie budynków rolniczych) i dobrowolne.

Według załącznika do ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1170) wyróżnia się następujący podział ryzyka na działy, grupy i rodzaje ubezpieczeń:

 • na życie,
 • pozostałe osobowe oraz majątkowe.

W ramach ubezpieczeń na życie wyróżnia się pięć grup:

 • na życie (np. terminowe, na życie i dożycie, na całe życie),
 • posagowe, zaopatrzenia dzieci,
 • związane z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym,
 • rentowe,
 • wypadkowe i chorobowe będące uzupełnieniem wcześniej wymienionych grup.

W ramach pozostałych ubezpieczeń osobowych i majątkowych wyróżnia się m.in.:

 • wypadku, w tym wypadku przy pracy i choroby zawodowej,
 • choroby,
 • casco pojazdów lądowych, z wyjątkiem pojazdów szynowych,
 • casco pojazdów szynowych,
 • casco statków powietrznych,
 • żeglugi morskiej i śródlądowej oraz casco statków żeglugi morskiej i śródlądowej,
 • przedmiotów w transporcie,
 • szkód spowodowanych żywiołami,
 • pozostałych szkód rzeczowych nie ujętych w powyższych grupach wywołanych przez grad lub mróz oraz inne przyczyny
 • odpowiedzialności cywilnej wszelkiego rodzaju, wynikające z posiadania i użytkowania pojazdów lądowych z napędem własnym łącznie z ubezpieczeniami odpowiedzialności przewoźnika,
 • odpowiedzialności cywilnej wszelkiego rodzaju, wynikające z posiadania i użytkowania statków powietrznych łącznie z ubezpieczeniami odpowiedzialności przewoźnika,
 • odpowiedzialności cywilnej za żeglugę morską śródlądową wynikającej z posiadania i użytkowania statków żeglugi śródlądowej i statków morskich, łącznie z ubezpieczeniami odpowiedzialności przewoźnika,
 • odpowiedzialności cywilnej nie ujęte w powyższych grupach
 • kredytu,
 • gwarancje ubezpieczeniowe,
 • ryzyk finansowych,
 • ochrony prawnej,
 • świadczenia pomocy.