Polityka Prywatności2018-10-08T12:33:39+00:00

Polityka prywatności serwisu Finanseprywatne.pl

Podanie danych osobowych, a także zgoda na ich przetwarzanie są całkowicie dobrowolne.
Wszelkie przekazane nam dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w zakresie i celu, na
jaki został wyrażona zgoda.

Administrator danych osobowych serwisu Finanseprywatne.pl.

Administratorem danych osobowych serwisu Finanseprywatne.pl (dalej Administrator), czyli
odpowiedzialnym za zapewnienie bezpieczeństwa danych osobowych jest firma:
Doradztwo Informatyczne Artur Adamczyk
wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG).
NIP 8842537696,
REGON 362130794
Dane adresowe:
ul. Lindleya 16, 02-495 Warszawa

Korzystanie z serwisu Finanseprywatne.pl:

Zastrzegamy, że korzystanie z serwisu możliwie jest wyłącznie na koszt i ryzyko
Użytkownika. Informacje publikowane na łamach serwisu w żadnym wypadku nie są
rekomendacjami finansowymi, jak również nie stanowią rekomendacji inwestycyjnych.
Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki wykorzystania
przez Użytkownika informacji uzyskanych za pośrednictwem serwisu, w szczególności za
konsekwencje podjętych na ich podstawie decyzji w zakresie zarządzania finansami,
podpisania umowy pożyczki, kredytu czy innej mającej na celu zaciągnięcie zobowiązania
finansowego lub jakiegokolwiek innego.

Dane osobowe
Serwis Finanseprywatne.pl zaczyna gromadzić dane osobowe Użytkownika w momencie
zapisania się na newsletter poprzez adresu email przez Użytkownika. Dane osobowe
przekazywane przez Użytkownika wykorzystywane są przez Administratora w celu
przesyłania newslettera i/lub innych informacji marketingowych.
Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przesłanych danych osobowych.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Zgoda na przetwarzanie może być w każdym
momencie cofnięta. Użytkownik w każdym momencie może uzupełnić, uaktualnić lub
sprostować swoje dane a także ma prawo ich usunięcia.

Polityka cookies

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki
tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika finanseprywatnepl.
W ramach finanseprywatne.pl stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies:
„sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami
tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu
wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania
(przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym
Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia
przez Użytkownika.
Usługodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności w szczególności cywilnej, karnej i
administracyjnej, za korzystanie przez Użytkownika z serwisu w sposób sprzeczny z
postanowieniami Regulaminu.
Usługodawca nie udziela gwarancji, że korzystanie z serwisu przebiegało będzie bez
błędów, wad, czy przerw jak i co do merytorycznej zawartości serwisu, dokładności czy
przydatności uzyskanych informacji, chyba, że taka gwarancja została w sposób wyraźny
sformułowana przez Usługodawcę.
Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody w tym ewentualne lub
wynikowe poniesione przez Użytkowników z powodu przerwy w dostępie Użytkowników do
serwisu, w szczególności spowodowane: działaniem siły wyższej, błędnym działaniem lub
awariami, w tym awariami łączy dostawców sieci Internet, awariami sprzętu lub
oprogramowania użytkowników oraz nieprzestrzeganiem Regulaminu przez Użytkowników.
Usługodawca zastrzega sobie prawo do jednostronnego decydowania o zawartości serwisu,
dokonywanych w nim zmianach i modyfikacjach, bez uprzedniego informowania
Użytkowników o ich wprowadzaniu lub zakresie.

Przeglądanie i usuwanie danych osobowych

Użytkownik ma możliwość przejrzenia i zmiany swoich danych osobowych, a także prawo
ich usunięcia.
Bezpieczeństwo
Serwis finanseprywatne.pl będzie podejmować ekonomicznie uzasadnione starania mające
na celu ochronę danych osobowych przed nieuprawnionym dostępem, poprzez procedury
kontroli dostępu i firewall.

Zmiany obowiązującej Polityki prywatności.

Wszelkie zmiany dotyczące polityki ochrony prywatności będą udostępniane na niniejszej
stronie.