Obligacje2019-06-29T16:55:07+00:00

Obligacje – ranking i porównanie ofert

Aktualnie brak ofert ?

Sprawdź nas za jakiś czas. Postaramy się poprawić.

Co to są obligacje?

Zgodnie z ustawą o obligacjach z 15 stycznia 2015 roku obligacje są to papiery wartościowe emitowane w serii, w których emitent stwierdza, że jest dłużnikiem właściciela obligacji, nazywanego obligatariuszem i zobowiązuje się wobec niego do spełnienia określonego świadczenia. Ustawa określa jakie podmioty mają prawo do emitowania obligacji. Są to m.in. osoby prawne, spółki komandytowo-akcyjne, spółdzielcze kasy oszczędnościowo – kredytowe, jednostki samorządu terytorialnego (czyli gminy, powiaty, województwa) i inne wymienione w ustawie.

Przepisy ustawy o obligacjach nie mają zastosowania do obligacji emitowanych przez Skarb Państwa i Narodowy Bank Polski.

Cel emisji obligacji

Obligacje są przede wszystkim emitowane w celu pozyskania kapitału np. na nowe inwestycje. Dla obligatariusza natomiast obligacje są dość bezpieczną formą oszczędzania. Emitent może ustanowić zabezpieczenie wierzytelności wynikających z obligacji.

Obligacje skarbowe

Obligacje skarbowe są papierami wartościowymi, które są sprzedawane przez Ministra Rozwoju i Finansów reprezentującego Skarb Państwa. Minister Rozwoju i Finansów  poprzez sprzedaż obligacji, pożycza od nabywcy obligacji, określoną sumę pieniędzy i zobowiązuje się ją zwrócić wraz z należnymi odsetkami w określonym czasie, czyli zobowiązuje się wykupić obligacje.

Jak kupić obligacje skarbowe?

Obligacje skarbowe można kupić na rynku pierwotnym bądź rynku wtórnym. Rynek wtórny oznacza, że kupujemy obligacje od poprzedniego właściciela,natomiast zakup na rynku pierwotnym ma miejsce gdy mamy do czynienia z pierwszą ofertą publiczną lub prywatną.

Obligacje Skarbowe na rynku pierwotnym można kupić:

– w oddziałach PKO Banku Polskiego w całym kraju,

– w Punktach Obsługi Klientów Domu Maklerskiego PKO BP

– za pośrednictwem internetu pod adresem www.zakup.obligacjeskarbowe.pl

– za pośrednictwem konta Inteligo

– za pośrednictwem telefonu

Dlaczego warto kupić obligacje skarbowe?

Obligacje skarbowe uważane są za najbezpieczniejszą formę oszczędzania, gdyż emitentem jest Skarba Państwa. Ponadto obligacje skarbowe mają dość prostą konstrukcję i są łatwo dostępne. Nabywca może wycofać wpłacone pieniądze w ramach tzw. Przedterminowego wykupu. Obligacje skarbowe są więc bardziej atrakcyjne niż lokaty bankowe.

Inwestycje finansowe porównanie ofert